Stališča do prejetih pisnih pobud javne razgrnitve in pobud na javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN »Zazidava Šentilj ob osnovni šoli v Občini Mislinja«

18. 5. 2023 Andreja S. 191